Polisi Pesanan dan Penghantaran

Terma & Syarat ini adalah bagi pesanan tunggal yang dibuat melalui Dapor Nostalgia (NS0163378-W) brand & licensee DTJomTapau ("DTJomTapau") melalui www.dtjomtapau.com.

  • Yuran penghantaran bermula dari RM5.00 untuk semua pesanan melalui dtjomtapau.com
  • Kawasan penghantaran terhad disebabkan kawasan yang terlibat adalah terhad kepada Shah Alam dan sekitarnya sahaja.
  • Permintaan pesanan khas (seperti, tanpa sos, tambahan sayur, tiada ais dsb) tidak boleh dibuat melalui pesanan laman web. 
  • Harga bagi hidangan mungkin berbeza mengikut pilihan minuman anda. Harga hidangan anda akan ditunjukkan pada borang pesanan anda sebelum dipersetujui.
  • Walaupun kami akan mencuba sedaya upaya kami untuk menghantar pesanan anda mengikut lingkungan waktu yang dinyatakan, bagi menjamin keselamatan penghantar MrSpeedy kami, masa penghantaran mungkin terjejas disebabkan oleh cuaca yang kurang baik, keadaan trafik dan/atau isu-isu teknikal yang di luar kawalan.
  • Perkhidmatan MrSpeedy adalah tertakluk kepada adanya perkhidmatan tersebut. Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan.
  • Akses kepada dtjomtapau.com mungkin digantung sementara waktu dan tanpa notis awal bila berlaku kegagalan sistem, penyelenggaraan atau pembaikan atau di atas sebab-sebab yang bukan dalam kawalan MrSpeedy atau DTJomTapau. DTJomTapau menolak tuntutan semua liabiliti bagi sebarang kegagalan berfungsi, pergantungan atau gangguan kepada Laman atau App MrSpeedy, termasuk kegagalan mengakses disebabkan oleh masalah rangkaian perhubungan.
  • Jika DTJomTapau dihalang atau lambat dalam melaksanakan mana-mana atau semua obligasinya di bawah Perjanjian ini disebabkan oleh force majeure, maka DTJomTapau akan dibebaskan daripada prestasi atau menepati masa, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan DTJomTapau tidak bertanggungjawab kepada anda (sama ada ganti rugi atau sebaliknya) dalam perlaksaan atau kelewatan dalam pelaksanaan. "Force majeure" ertinya apa-apa kejadian yang di luar kawalan DTJomTapau, dan termasuk keadaan cuaca yang luar biasa, banjir, kemarau, ribut, kilat, angin kencang, taufan, gempa bumi, bencana alam, bencana alam, pesawat atau objek udara, letupan, kebakaran, peperangan, permusuhan, pemberontakan, terrorisms, kekacauan awam, rusuhan, mogok atau lock-out pada bandar atau skala industri, pertikaian perindustrian, tindakan industri oleh pekerja, kekurangan tenaga buruh, barang-barang, makanan atau bahan-bahan, kerosakan mesin atau alat atau sistem; dan perbuatan atau peraturan-peraturan kerajaan dan politik gangguan dengan operasi biasa DTJomTapau.
  • Kami mungkin akan meminda Terma Pesanan Web dari masa ke masa dan sebarang penggunaan atau meneruskan dalam penggunaan Laman Web ini adalah bergantung kepada penerimaan Terma Pesanan Web ini. Terma Pesanan Web, bersama dengan Terma & Syarat Laman Web, Polisi Privasi dan sebarang polisi lain yang anda mungkin telah persetujui, merupakan perjanjian menyeluruh di antara DTJomTapau dan anda dengan menghormati penggunaan anda bagi Laman Web ini